st Tonicum21

Totalt produkter: 
Frakt:

Att betala:

Vidare till kassan »

Maitake

”Maitake är en av de mest lovande naturliga källorna till immunterapeutiska produkter.”
– M. Mayell

Maitake motverkar fetma på ett naturligt sätt

 • Den kan förhindra viktuppgång och uppkomst av fettlever.
 • Efter några månaders intag av maitake kan en sänkning av kolesterolnivån observeras.

Vid diabetes typ 2 sänker maitake blodsockernivån

Cellernas insulinkänslighet ökar och därmed kan cellerna utnyttja sockret bättre.
Maitake har dessutom en blodtryckssänkande effekt.
Maitake stärker också det cellulära försvaret.
Maitake insatt som tillägg till kemoterapi bidrar till att minska biverkningar. Ett regelbundet intag ger ett förebyggande skydd vid tumörer och mot miljögifter. Dessutom har användningen av maitake visat sig lovande i behandlingen av HIV-patienter.

Maitake främjar också kalciumupptag och kan alltså bidra till att förebygga osteoporos och rakit då den stärker skelettet. Vid skelettcancer och tumörer som metastaseras i skelettet ger denna läkesvamp ett gott skydd då dess ämnen stärker cancerförsvaret.

Påvisade effekter av maitake i studier:

 • Oberoende av förändringar av kroppsvikten förhindras en höjning av blodsockret vid diabetes typ 2.
 • Även en triglyceridökning förhindras oberoende av viktförändringar.
 • Målcellernas insulinkänslighet ökar, insulinnivån sänks.
 • Viktökning förhindras.
 • Uppkomsten av fettlever motverkas.
 • Efter flera månader sänks den totala kolesterolnivån.
 • HDL-nivån hålls konstant.
 • Det systoliska blodtrycket sänks via renin-angiotensinsystemet.


Bioaktiva ämnen i grifola frondosa

Bland de viktigaste och bäst dokumenterade ämnena i maitake är så kallad D-fraktion samt MD- och SX-fraktioner. Som sådana betecknas de isolerade betaglukanstrukturer som i egenskap av biologiskt aktiva ämnen ligger bakom läkesvampens immunmodulerande, anticancerogena och antidiabetiska effekter*1. 
Hit hör 1,3 beta-D-glukan grifolan som kan höja makrofagernas aktivitet och därigenom åstadkomma en riktad immunaktivering*2. Andra komponenter är ergosterol , ett förstadium till vitamin D, samt polysackarider, polysackaridpeptider och o-orsellinaldehyd som är viktiga vid tumörprevention och som har antioxidativa egenskaper*3.

Verkningsprinciper för grifola frondosa 

Ämnen:

Antidiabetiska effekter vid metabolt syndrom

Diabetes mellitus typ 2 kännetecknas av insulinresistens i cellerna resp. av störd insulinproduktion. Det leder inte bara till förhöjda blodsockervärden, även störningar i fettomsättningen och förhöjt blodtryck kan uppträda. Tillsammans med övervikt sammanfattas dessa hälsostörningar under begreppet ”metabolt syndrom”.
I försök har man kunnat visa att den så kallade SX-fraktionen, ett maitake-specifikt glykoprotein, kan öka glukostoleransen utan att insulinfrisättningen påverkas*4. Även en blodtryckssänkande effekt har dokumenterats. Ämnena i maitake anses minska den perifera insulinresistensen och därmed positivt påverka blodsockernivån.
Vid jämförelse med ett antidiabetiskt läkemedel*5 hade ett tillskott av maitake ungefär samma verkan.
Dessutom tycks ett alfa-glukan från grifola frondose verka direkt på cellernas insulinreceptorer och därigenom normalisera insulinkänsligheten. En samtidig blodtryckssänkning med maitake styrs via påverkan av renin-angiotensinmekanismen. Det har samtidigt visat sig att hela maitake-komplexet tillsammans överträffade de isolerade ämnena*6.

Anticancerogena verkningsmekanismer

Som de flesta läkesvampar visar grifola frondosa en hämmande verkan på bildande och ökning av tumörceller in vitro och in vivo. En specifik polysackaridpeptid (GFPS1b) tycks förhindra proliferationen av tumörceller mycket effektivt*7. Detta ämne hejdar tumörcellsomsättningen genom att förändra cancercellens mitokondriemembran*8.
O-orsellinaldehyd verkar också cytotoxiskt på tumörceller och leder till plötslig celldöd (apoptos)*9.
D-fraktionen från maitake däremot förbättrar kroppens eget försvar genom aktivering av makrofager och T-celler samt genom ökad effektivitet hos naturliga killerceller gentemot tumörceller*10.

Preventiv och terapeutisk användning:

Tilläggsbehandling vid metaboliskt syndrom framför allt vid diabetes mellitus typ 2.
Det kommer allt fler indikationer på att maitake på grund av sina specifika bioaktiva ämnen kan inverka positivt på omsättningen vid sjukdomar i det metabola syndromet. Förutom en förbättring av insulinkänsligheten sänktes vid försök också koncentrationen av glykoliserade proteiner*11.
De sistnämnda bidrar till sena komplikationer vid diabetes som mikro- och makroangiopatier.
Ett maitake-tillskott kan också vara bra för blodfettsvärden och blodtryck*12.

Adjuvant tumörbehandling

I kliniska studier med cancerpatienter bekräftas i ökad utsträckning resultaten från in vitro-studierna. Exempelvis kunde maitake -D-fraktionen i en japansk undersökning med 10 tumörpatienter öka de naturliga killercellernas aktivitet och därigenom hålla tillbaka cancertillväxten*13.
Med maitakeämnen (MD-fraktion) uppnåddes signifikanta förbättringar av symtomen hos 58 % av levercancerpatienterna, hos 68 % av bröstcancerpatienterna och hos 62 % av lungcancerpatienterna.
En komplementär användning vid kemoterapi ökar de immunkompetenta cellernas aktivitet med 1,2 till 1,4 gånger14.

Fler terapeutiska behandlingsmöjligheter med grifola frondosa :

De första tecknen på betaglukanernas antivirala egenskaper hos läkesvampen maitake öppnar nya möjligheter till tilläggsbehandling.
Det har exempelvis redan kunnat visas att D-fraktionen i kombination med interferon kan minska ökningen av hepatit B- virus hos smittade*15.
Även herpesvirus kan inaktiveras genom ett specifikt maitake-protein*16.
I detta sammanhang diskuteras också tilläggsbehandling med maitake vid hivinfektioner.

Några studier om Maitake:

 • Keiko Kubo et al.:"Anti-Diabetic Activity Present in the Fruit Body of Grifola frondosa (Maitake)"; Biol. Pharm.Bull. 17(8) 1106-1110 (1994).
 • Hiroyuki Horio et al.: "Maitake (Grifola frondosa) Improve Glucose Tolerance of Experimental Diabetic Rats"; J Nutr Sci Vitaminol, 47, 57-63, 2001.
 • Keiko Kubo et al.: "Anti-Hyperliposis Effect of Maitake Fruit Body (Grifola frondosa)"; Biol. Pharm. Bull. 20(7) 781-785 (1997).
 • Nadeem A. Talpur et al.: "Antihypertensive and metabolic effects of whole Maitake mushroom powder and its fractions in two rat strains"; Molecular and Cellular
 • Biochemistry 237: 129-136, 2002.
 • *1. Mayell M . Maitake extracts and their therapeutic potential . Altern Med Rev . 2001;6:48-60.
 • *2. Dikeman CL , Bauer LL , Flickinger EA , Fahey GC Jr . Effects of stage of maturity and cooking on the chemical composition of select mushroom varieties . J Agric Food Chem . 2005;53:1130-1138.
 • *3. Suzuki N , Nishibori K , Oodaira Y , et al. Grifolisin, a member of the sedolisin family produced by the fungus Grifola frondosa . Phytochemistry . 2005;66:983-990.
 • *4. Nie X , Shi B , Ding Y , Tao W . Preparation of a chemically sulfated polysaccharide derived from Grifola frondosa and its potential biological activities . Int J Biol Macromol . 2006;39:228-233.
 • *5. Nanba H . Antitumor activity of orally administrated “D-fraction” from maitake mushroom ( Grifola frondosa ) . J Naturopathic Med . 1993;1:10-15.
 • *6. Nanba H . Effects of Maitake ( Grifola frondosa ) glucan in HIV-infected patients. Mycoscience . 2000;41:293-295.
 • *7. Iino K , Ohno N , Suzuki I , Sato K , Ohsawa S , Yadomae T . Structure-function relationship of antitumor beta-1,3-glucan obtained from matted mycelium of cultured Grifola frondosa . Chem Pharm Bull . 1985;33:4950-4956.
 • *8. Ohno N , Iino K , Oikawa S , Sato K , Ohsawa M , Yadomae T . Fractionation of acidic antitumor beta-glucan of Grifola frondosa by anion-exchange chromatography using urea solutions of low and high ionic strengths . Chem Pharm Bull . 1986;34:3328-3332.
 • *9. Ohno N , Iino K , Suzuki I . Neutral and acidic antitumor polysaccharides extracted from cultured fruit bodies of Grifola frondosa . Chem Pharm Bull . 1985;33:1181-1186.
 • *10. Nanba H , Hamaguchi A , Kuroda H . The chemical structure of an antitumor polysaccharide in fruit bodies of Grifola frondosa (maitake) . Chem Pharm Bull . 1987;35:1162-1168.
 • *11. Ohno N , Adachi Y , Suzuki I , et al. Two different conformations of antitumor glucans obtained from Grifola frondosa . Chem Pharm Bull . 1986;34:2555-2560.
 • *12. Ohno N , Ohsawa M , Sato K , Oikawa S , Yadomae T . Conformation of grifolan in the fruit body of Grifola frondosa assessed by carbon-13 cross polarization-magic angle spinning nuclear magnetic resonance spectroscopy . Chem Pharm Bull . 1987;35:2585-2588.
 • *13. Okamura M . Distribution of ascorbic acid analogs and associated glycosides in mushrooms . J Nutr Sci Vitaminol . 1994;40:81-94.
 • *14. Kawagishi H , Nomura A , Mizuno T , Kimura A , Chiba S . Isolation and characterization of a lectin from Grifola frondosa fruiting bodies . Biochim Biophys Acta . 1990;1034:247-252.
 • *15. Nagata Y , Yamashita M , Honda H , et al. Characterization, occurrence, and molecular cloning of a lectin from Grifola frondosa : jacalin-related lectin of fungal origin . Biosci Biotechnol Biochem . 2005;69:2374-2380.
 • *16. Collopy PD , Royse DJ . Characterization of phytase activity from cultivated edible mushrooms and their production substrates . J Agric Food Chem . 2004;52:7518-7524.
 • *17. Nishina A , Kimura H , Sekiquchi A , Fukumoto RH , Nakajima S , Furukawa S . Lysophosphatidylethanolamine in Grifola frondosa as a neurotrophic activator via activation of MAPK . J Lipid Res . 2006;47:1434-1443.
 • *18. Ohno N , Iino K , Takeyama T , et al. Structural characterization and antitumor activity of the extracts from matted mycelium of cultured Grifola frondosa . Chem Pharm Bull . 1985;33:3395-3401.
 • *19. Ohno N , Iino K , Suzuki I , Sato K , Oikawa S , Yadomae T . Carbon-13 nuclear magnetic resonance spectral analysis of the fruit bodies of Grifola frondosa . Chem Pharm Bull . 1985;33:1557-1562.
 • *20. Adachi K , Ohno N , Ohsawa M , Sato K , Oikawa S , Yadomae T . Physiochemical properties and antitumor activities of chemically modified derivatives of antitumor glucan “grifolan LE” from Grifola frondosa . Chem Pharm Bull . 1989;37:1838-1843.
 • *21. Adachi K , Ohno N , Ohsawa M , Yadomae T . Change of biological activities of (1----3)-beta-D-glucan from Grifola frondosa upon molecular weight reduction by heat treatment . Chem Pharm Bull . 1990;38:477-481.
 • *22. Ohno N , Asada N , Adachi Y , Yadomae T . Enhancement of LPS triggered TNF-alpha (tumor necrosis factor-alpha) production by (1-->3)-beta-D-glucans in mice . Biol Pharm Bull . 1995;18:126-133.
 • *23. Jin ZC , Qian J . Inhibitory effects of fifty kinds of herbal drugs, vegetables and chemicals SOS response [in Chinese] . Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi . 1994;28:147-150.
 • *24. Adachi Y , Okazaki M , Ohno N , Yadomae T . Enhancement of cytokine production by macrophages stimulated with (1-->3)-beta-D-glucan, grifolan (GRN), isolated from Grifola frondosa . Biol Pharm Bull . 1994;17:1554-1560
 • *25. Ohno N , Egawa Y , Hashimoto T , Adachi Y , Yadomae T . Effect of beta-glucans on the nitric oxide synthesis by peritoneal macrophage in mice . Biol Pharm Bull . 1996;19:608-612.
 • *26. Wu MJ , Cheng TL , Lian TW , Wang L , Chiou SY . Immunomodulatory properties of Grifola frondosa in submerged culture . J Agric Food Chem . 2006;54:2906-2914.
 • *27. Kodama N , Murata Y , Asakawa A , et al. Maitake D-Fraction enhances antitumor effects and reduces immunosuppression by mitomycin-C in tumor-bearing mice . Nutrition . 2005;21:624-629.
 • *28. Lin H , Chcung SW , Nesin M , Cassileth BR , Cunningham-Rundles S . Enhancement of umbilical cord blood cell hematopoiesis by maitake beta-glucan is mediated by granulocyte colony-stimulating factor production . Clin Vaccine Immunol . 2007;14:21-27.
 • *29. Lin JT , Liu WH . o-Orsellinaldehyde from the submerged culture of the edible mushroom Grifola frondosa exhibits selective cytotoxic effect against Hep 3B cells through apoptosis . J Agric Food Chem . 2006;54:7564-7569.
 • *30. Adachi K , Nanba H , Kuroda H . Potentiation of host-mediated antitumor activity in mice by beta-glucan obtained from Grifola frondosa (maitake) . Chem Pharm Bull . 1987;35:262-270.
 • *31. Suzuki I , Itani T , Ohno N , et al. Effect of a polysaccharide fraction from Grifola frondosa on immune response in mice . J Pharmacobiodyn . 1985;8:217-226.
 • *32. Nanba H . Activity of maitake D-fraction to inhibit carcinogenesis and metastasis . Ann N Y Acad Sci . 1995;768:243-245.
 • *33. Miura NN , Ohno N , Aketagawa J , Tamura H , Tanaka S , Yadomae T . Blood clearance of (1-->3)-beta-D-glucan in MRL lpr/lpr mice . FEMS Immunol Med Microbiol . 1996;13:51-57.
 • *34. Suzuki I , Itani T , Ohno N , et al. Antitumor activity of a polysaccharide fraction extracted from cultured fruiting bodies of Grifola frondosa . J Pharmacobiodyn . 1984;7:492-500.
 • *35. Hishida I , Nanba H , Kuroda H . Antitumor activity exhibited by orally administered extract from fruit body of Grifola frondosa (maitake) . Chem Pharm Bull . 1988;36:1819-1827.
 • *36. Suzuki I, Takeyama T, Ohno N . Antitumor effect of polysaccharide grifolan NMF-5N on syngeneic tumor in mice . J Pharmacobiodyn . 1987;10:72-77.
 • *37. Ohno N , Adachi Y , Suzuki I . Antitumor activity of a beta-1,3-glucan obtained from liquid cultured mycelium of Grifola frondosa . J Pharmacobiodyn . 1986;9:861-864.
 • *38. Nanba H . Townsend Lett Doct Patient . 1996;84-85.
 • *39. Kubo K , Aoki H , Nanba H . Anti-diabetic activity present in the fruit body of Grifola frondosa (maitake): I . Biol Pharm Bull . 1994;17:1106-1110.
 • *40. Kabir Y , Yamaguchi M , Kimura S . Effect on shiitake ( Lentius edodes ) and maitake ( Grifola frondosa ) mushrooms on blood pressure and plasma lipids of spontaneously hypertensive rats . J Nutr Sci Vitaminol . 1987;33:341-346.
 • *41. Kabir Y , Kimura S . Dietary mushrooms reduce blood pressure in spontaneously hypertensive rats (SHR) . J Nutr Sci Vitaminol . 1989;35:91-94.
 • *42. Adachi K , Nanba H , Otsuka M , Kuroda H . Blood pressure-lowering activity present in the fruit body of Grifola frondosa (maitake): I . Chem Pharm Bull . 1988;36:1000-1006.
 • *43. Gerson S . (Director of the Foundation for Holistic Medical Research in NYC). 1994 (unpublished).
 • *44. Kubo K , Nanba H . The effect of maitake mushrooms on liver and serum lipids . Altern Ther Health Med . 1996;2:62-66.
 • *45. Kubo K , Nanba H . Anti-hyperliposis effect of maitake fruit body ( Grifola frondosa ): I . Biol Pharm Bull . 1997;20:781-785.
 • *46. Ohtsuru M . Anti-obesity activity exhibited by orally administered powder of maitake mushrooms ( Grifola frondosa ) [in Japanese]. Anshin . 1992:198-200.
 • *47. Yokota M . Observatory trial at anti-obesity activity of maitake mushrooms ( Grifola frondosa ) [in Japanese]. Anshin . 1992:202-204.
 • *48. Gu CQ , Li JW , Chao FH . Inhibition of hepatitis B virus by D-fraction from Grifola frondosa : synergistic effect of combination with interferon-alpha in HepG2 2.2.15 . Antiviral Res . 2006;72:162-165.
 • GFV e.V. Gesellschaft für Vitalpilzkunde e.V.

Viktigt

Författaren till ifrågavarande information förklarar härmed uttryckligen att det inte handlar om en produktrekommendation i terapeutisk betydelse, utan enbart om information för intresserade, terapeuter och för fortbildning om denna produkt.